АХМАД МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР цэсний мэдээллүүд