Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ЭМБНХ-ын салбар комиссын хурал сард 2 удаа хуралдаж байхаар болж байгаатай холбоотойгоор 1 сарын 2 дахь хурал 2018.01.30-ны өдрийн 14 цагаас Хүүхдийн ордон дээр болно.

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох цэсний мэдээллүүд